Integritetspolicy

1. Inledning

Välkommen till Reloan Finans AB. Vår målsättning är att du, efter att ha läst denna policy, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi arbetar därför också kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter till fullo sker i enlighet med gällande lagstiftning och då främst Dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

2.1 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. En icke-uttömmande lista av exempel på personuppgifter är bl.a.:
 • Namn
 • Personnummer
 • Mail-adress
 • Inkomstuppgifter
 • IP-adress
 • Anställningsform
 • Användardata
2.2 Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Det här innebär att bl.a. följande åtgärder omfattas:
 • Insamling
 • Registrering
 • Användning
 • Sammanförande
 • Överföring
 • Radering
3. För vem gäller policyn?

Denna Integritetspolicy är i första hand tillämplig på samtliga individer som vänder sig till oss som kunder gällande lån samt som registrerar en intresseanmälan för att nyttja våra tjänster (i fortsättningen kallade för ”Registrerade” eller ”Användare”). Olika delar av denna Integritetspolicy kan även vara relevanta för dig beroende på din relation till Reloan, beroende på om du exempelvis är låntagare, besöker vår hemsida eller kontaktar oss i genom andra kanaler.

3. För vem gäller policyn?

Denna Integritetspolicy är i första hand tillämplig på samtliga individer som vänder sig till oss som kunder gällande lån samt som registrerar en intresseanmälan för att nyttja våra tjänster (i fortsättningen kallade för ”Registrerade” eller ”Användare”). Olika delar av denna Integritetspolicy kan även. vara relevanta för dig beroende på din relation till Reloan, beroende på om du exempelvis är låntagare, besöker vår hemsida eller kontaktar oss i genom andra kanaler.

4. För vad gäller policyn?

Denna Integritetspolicy reglerar hur vi på Reloan samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera och fortsätta utveckla våra tjänster.

5. Vad innebär det att vara Personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person eller annat organ som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifter. Ett företag är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter de innehar för egen räkning om sina
anställda, kunder, leverantörer och andra.

6. RELOAN som Personuppgiftsansvarig

Reloan Finans AB (559259-6604) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter inom ramen för RELOANs tjänster och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7. Varför får vi behandla personuppgifter?

7.1 För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i
GDPR, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är bl.a.
 • Ett samtycke från den Registrerade
 • att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (i det här fallet RELOANs användarvillkor) med den Registrerade
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis avseende att spara uppgifter p.g.a. bokföringsskyldighet
 • att efter en intresseavvägning göra bedömningen att RELOANs intresse av att behandla en personuppgift är större än den registrerades intresse av skydd för densamma.
 
7.2 RELOAN behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår främsta grund för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av våra tjänster.
7.3 Det finns också situationer där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. vid intresse av att få marknadsföra oss mot besökare i våra digitala kanaler eller vid intresse av att utveckla våra tjänster.
7.4 För det fall att vi på RELOAN skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi alltid att inhämta ditt samtycke i förväg.
7.5 Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av ett avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dock endast dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part. För mer information, kontakta support@reloan.se

8. Vilka personuppgifter samlar vi in?

I den här delen av vår policy vill vi ge dig några exempel på hur vi hanterar personuppgifter för att garantera att vi kontinuerligt levererar kvalitativa tjänster med en hög servicenivå.

8.1 När du registrerar en ansökan på vår hemsida

 

När du registrerar en ansökan på vår hemsida så hanterar vi följande uppgifter som du själv
lämnar till oss:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bankuppgifter
 • Anställningsform
 • Inkomstuppgifter
 • Civilstånd
 
Utöver information som du lämnar om dig själv, inhämtar vi även extern information om dig i samband med att du anhåller om att bli kund hos oss. Exempel på sådana uppgifter är; i. Person- samt kontaktinformation, såsom folkbokföringsadress, personnummer och namn. De uppgifter som du själv har angett kontrolleras alltid mot tredje part. Kontrollen mot tredje part syftar till att försäkra att ingen obehörig använder sig av dina personuppgifter. ii. Finansiell information, såsom inkomsthistorik, andra krediter samt annan historik. iii. Historisk information såsom om du tidigare har varit kund hos Reloan eller har ett befintligt engagemang hos oss. Vi granskar historisk information för att se om du har någon kredithistorik hos oss.
 
8.1.1 Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 • Bevilja dig lån och krediter
 • Identifiera dig i anslutning till ditt användande av våra tjänster
 • Kontakta dig med information som berör ditt användande av våra tjänster, via t.ex. e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster och erbjudanden
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot våra användarvillkor
 • Informera dig om personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss och våra samarbetspartners, via t.ex. e-post och sms
 
8.1.2 Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som Användare (t.ex. när vi administrerar service kopplat till ditt användarkonto och när vi tillhandahåller relevanta erbjudanden samt beviljar en låneansökan) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om din aktivitet på hemsidan för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för vår hemsida.

8.1.3 Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter i högst 24 månader efter det att du senast interagerat med vårplattform samt i förekommande fall i sju år i form av räkenskapsmaterial (i enlighet med gällande lagstiftning).

 

8.2 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med oss på flertalet sätt, bland annat genom våra konton i sociala medier eller med vår kundtjänst via epost och telefon. När du kommunicerar med oss så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och kontaktinformation (telefonnummer, epost)
 • Information om din fråga, synpunkt eller ärende
 • Övrig information som du bestämmer dig för att inkludera i ditt meddelande
8.2.1 Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 • Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, exempelvis genom att avhjälpa fel och hantera klagomål
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi kommunicerar via våra olika kanaler
8.2.2 Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärendet (intresseavvägning)

8.2.3 Lagringstid:
För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader.
8.3 Användning av våra tjänster
RELOAN samlar in data kopplat till ditt användande av våra tjänster.

Sådan data innefattar exempelvis

 • Information om din typ av användarkonto och dina interaktioner med vår hemsida/plattform och (i förekommande fall) dess tillhörande applikationer
 • tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, nätverksinformation samt de typer av enheter du använder för att få tillgång till våra tjänster
 • tekniska data via Google Analytics, läs mer om hur Google använder informationen från vår webbplats på www.google.com/policies/privacy/partners/

9. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till att du använder RELOANs tjänster kommer att behandlas av RELOAN, eller våra samarbetspartners, för följande ändamål:

 • för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av vårt tjänsteutbud
  samt administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig, exempelvis för att möjliggöra kundvård och
  kundservice, vid kontakt via telefon, epost, notifikationer samt genom våra konton i
  sociala medier.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via epost, som du givetvis kan avregistrera dig ifrån via en länk i varje separat utskick.
 • För att behandla dina (i förekommande fall) betalningar, utbetalning av lån och krediter samt förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler samt våra tjänster i övrigt.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

11. Hur länge sparar vi personuppgifter?

11.1 Dina personuppgifter sparas endast under den period som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. RELOAN kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RELOANs rättsliga intressen.
11.2 RELOAN sparar uppgifter om den Registrerade i högst 24 månader efter det att personen senast interagerat med oss genom våra tekniska plattformar.

12. Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter

12.1 Vi på RELOAN har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst.
12.2 För att tekniskt sett tillförsäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av digitala nätverk som är intrångsskyddade med hjälp av exempelvis kryptering, brandväggar och lösenordsskydd. Vidare finns utvecklade system för att hantera och vid behov, genom behörighetsstyrning, begränsa tillgång till diverse personuppgifter, baserat på deras karaktär och känslighet. För det fall att ett intrång äger rum har RELOAN skapat goda rutiner för identifiering, skademinimering och rapportering. Slutligen har RELOAN även utarbetat en väl fungerande metod för att tillgodose den registrerades rättigheter, bland annat
avseende rätten att bli bortglömd.
12.3 RELOAN har organisatoriskt sett säkerställt att samtliga anställda, konsulter samt de leverantörer som RELOAN använder för att tillhandahålla våra tjänster är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa RELOANs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy. För att säkerställa en god kunskapsnivå avseende behandling av personuppgifter arrangeras löpande utbildningar, både för RELOANs anställda samt de konsulter som från tid till annan anlitas för att utföra uppdrag åt bolaget.

13. När delar vi med oss av personuppgifter?

13.1 RELOAN kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för våra tjänster kan personuppgifter lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster (exempelvis vid utbetalning av lån och krediter). För de fall att vi väljer att dela med oss av personuppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna behandlar dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att mottagaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att på ett tillfredställande sätt kunna
skydda den registrerades rättigheter och friheter.
13.2 Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag,
domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

14. Dina rättigheter

14.1 RELOAN ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
14.2 RELOAN kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
14.3 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
14.4 Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
14.5 Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Vänligen notera att under perioden du är låntagare hos oss kan det vara nödvändigt att lagra vissa personuppgifter för att kunna administrera och i övrigt hantera vår relation till dig i egenskap av långivare.
14.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
14.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att antingen avregistrera dig direkt i varje specifikt epostmeddelande, alternativt skicka ett mail till support@reloan.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med attbehandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också möjlighet att anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För smidig och effektiv hantering rekommenderar vi dock att du i första hand hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig med eventuella frågor och funderingar.

15. Ändringar i denna policy

RELOAN förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida/tekniska plattform. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma

eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till RELOANs personuppgiftsbehandling.

16. Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

RELOAN Finans AB

Ka
111 61 Stockholm
support@reloan.se