Klagomålshantering

Reloan Finans AB följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avses ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster. Om du vill framföra ett klagomål ska du höra av dig till oss genom telefon

Hur hanteras klagomål?

Samtliga konkreta klagomål som inkommer ska hanteras och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt. Vi återkommer alltid inom 14 dagar och ska ha utrett klagomål och frågor under denna period. Vi rekommenderar att man vänder dig till kundservice i första hand för snabbast
möjliga respons. Kan handläggaren inte åtgärda klagomålet direkt överlämnas ärendet till ansvarig chef. Om du vill kan du också alltid komma direkt i kontakt med klagomålsansvarig genom ringa till oss och fråga efter den ansvarige, eller mejla till support@reloan.se med rubrik “Klagomål” i mejlet. Ytterst klagomålsansvarig är Reloans operativa chef.

Vem mer kan jag kontakta angående mitt klagomål?

För snabbast möjliga hantering rekommenderar vi att du tar upp ditt klagomål med direkt med oss i första hand. Men du behöver inte göra det om du inte vill. Som kund har du rätt att inom 14 dagar få besked om vår bedömning och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd beslutet kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol. 

Du kan vid klagomål vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-50886000, arn@arn.se eller Box 174, 101 23, Stockholm eller Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (telefon 08-225800) vilket även det är en instans du kan vända dig till, du kan också vända dig till kommunala konsumentvägledningen. De nås på 08-225800.

Man kan också kontakta Konsumentverket för klagomålsärenden. Hur de arbetar med klagomål och vad det kan leda till att skicka klagomål till dem går att läsa mer om på deras hemsida https://www.konsumentverket.se/ Reloan Finans AB är registrerade och står under tillsyn hos Finansinspektionen.